Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Týmto súhlasom nám ako dotknutá osoba udeľujete možnosť zasielať vám e-mailový newsletter.
Nájdete v ňom naše najzaujímavejšie akcie, cenové ponuky, novinky, súťaže, či nové služby.
Posielame ho zvyčajne jedenkrát za mesiac. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Zakliknutím zaškrtávacieho políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa spoločnosťou Zaren Home s. r. o., Grösslingova 56, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, (ďalej len „Zaren Home”) ako prevádzkovateľom, a to za účelom zasielania marketingovej komunikácie, týkajúcej sa všeobecných informácií o novinkách (všeobecný newsletter), prostredníctvom e-mailu. Tento súhlas sa zároveň považuje za súhlas so zasielaním správ reklamného charakteru a správ elektronickej pošty.

Súhlas udeľujem na dobu 5 rokov, alebo do odvolania tohto súhlasu.

Potvrdenie veku

Zároveň beriem na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať spoločnosť Zaren Home na nižšie uvedenej e-mailovej adrese. Potvrdením svojho súhlasu preto zároveň potvrdzujem, že som dovŕšil(a) vek 18 rokov.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Zaren Home s. r. o., IČO: 55 457 797 zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, vložka číslo 171726/B, Grösslingova 56, 811 09 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská Republika. Spoločnosť Zaren Home vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu: Martin Janas, e-mailová adresa gdpr@zaren.sk, telefónne číslo 0850 122 133

Spoločnosť Zaren Home je možné kontaktovať nasledovným spôsobom:

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR”).

Sprostredkovatelia a subdodávatelia Sprostredkovateľa

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

a)    spoločnosť 123 kuriér
b)    spoločnosť TABI, corp.

S uvedenými sprostredkovateľmi má spoločnosť Zaren Home podpísaný právny záväzok mlčanlivosti a ochrany spracúvaných osobných údajov v zmysle požiadaviek Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov K prenosu osobných údajov do tretej krajiny pri pracúvaní osobných údajov nedochádza.

Poučenie o právach dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a má voči prevádzkovateľovi právo

  1. kedykoľvek odvolať tento súhlas
  2. požadovať prístup ku svojim osobným údajom,
  3. na opravu osobných údajov,
  4. na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  5. právo na prenosnosť osobných údajov a
  6. na zabudnutie (vymazanie) osobných údajov.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Zaren Home vyššie uvedeným spôsobom.

Súvisiace právne predpisy

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov
(https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie 2016 679 text sk.pdf),
Zákon 18/2018 o ochrane osobných údajov
(http://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-18),
ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.